1-555-645-324 Monday - Sunday 10:00 - 22:00

یاری رسان باشیم

مؤسسه ترنم مهر باران

حمایت از اقشار آسیب پذیر و توانمندسازی آنها

فعالیت های ترنم باران

اهداف اختصاصی

شناسایی و بازدید از منزل اقشار آسیب پذیر ، تکمیل فرم

تعیین رابط امین میان خانواده و موسسه از بین خیرین

تشکیل پرونده های بهداشتی، سلامت و آموزش بهداشت.

تامین امکانات رفاهی،غذایی،آموزشی و تحصیلی

ارائه خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی  به خانواده ها

ارائه خدمات کمک آموزشی، تحصیلی  و تقویتی به دانش آموزان تحت پوشش.


بستن منو