موسسه ترنم مهر باران

مجوزها

شماره کارت ها 1

موسسه خیریه ترنم مهر باران

شماره کارت ها 2

موسسه خیریه ترنم مهر باران

اعضای هیئت مدیره موسسه

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه ترنم مهر باران

شــــهلا طاهـــــری

مدیر عامل

صــــدیقه دهــــــنایی

اعضای هیئت مدیره

فریــده نــهاوندی

اعضای هیئت مدیره

ناصـــر خــلیلی

اعضای هیئت مدیره

نســــرین عـــــندلیبی

اعضای هیئت مدیره

فــــیروزی رزاقی

اعضای علی البدل

پــــــریوش قزلباش

اعضای علی البدل

طــــلعت صبوری

بازرس

کـــــمال نوربخش

بازرس